v f t g m
Copyright 2023 - Gáborján Község Önkormányzata

Tájékoztató az Európai Parlament tagjainak választásáról

 

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásának időpontja:
2019. május 26. napja (Vasárnap)

Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választására a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján kerül sor. A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot.

A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul. Ugyanazon választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát.

Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja:

 • minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni,
 • az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni,

feltéve mindkét esetben, hogy magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az a magyar választópolgár is választó, aki – Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező választópolgár,

VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

Azok a választópolgárok, akik legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2019. április 5-ig megkapják a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a szavazás napján a választópolgár leadhatja a szavazatát.

Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

Az a választópolgár, aki 2019. március 20-a után kerül az adott település szavazóköri névjegyzékébe, a névjegyzékbe történő felvételéről a Helyi Választási Irodától kap értesítőt.

A szavazóköri névjegyzék 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatalban (4119 Váncsod, Kossuth utca 42.) és a Gáborjáni Kirendeltségen (4122 Gáborján, Fő utca 106.), illetve hivatali munkaidőben névjegyzékkel kapcsolatos információ kérhető a 06-54-708-533 telefonszámon.

NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár megadhatja a postacímét, e-mail címét vagy telefaxszámát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára névjegyzékbe vétele iránti kérelem

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én (péntek) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. A kérelemnek – a valamennyi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem esetén megkívánt adatokon túl – tartalmaznia kell:

 • a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja, és
 • ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették.

Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2019. május 16-án (csütörtök) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.

Külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem

Amennyiben a választópolgár a szavazás napján, 2019. május 26-án külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le, szavazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Helyi Választási Iroda vezetőjétől 2019. március 21-től legkésőbb 2019. május 17-én (péntek) 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. Kérelem nyomtatvány igényelhető a Váncsodi Polgármesteri Hivatalban (4119 Váncsod, Kossuth utca 42.), illetve a Gáborjáni Kirendeltségen (4122 Gáborján, Fő utca 106.). A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár ugyanezen időpontig módosíthatja a külképviselet megjelölését, továbbá 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését.

Átjelentkezés

Az a választópolgár, aki a szavazás napján, 2019. május 26-án lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtani és legkésőbb 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig kell megérkezni a Helyi Választási Irodához.

Az átjelentkezés személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. Kérelemnyomtatvány igényelhető a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatalban (4119 Váncsod, Kossuth utca 42.), illetve a Gáborjáni Kirendeltségen (4122 Gáborján, Fő utca 106.) .

Az átjelentkező választópolgár

 • legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
 • legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Mozgóurna iránti kérelem

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet.

A mozgóurna iránti kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtania Helyi Választási Irodához (székhely: 4119 Váncsod, Kossuth utca 42.) és a Gáborjáni Kirendeltséghez (4122 Gáborján, Fő utca 106):

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig,
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig vagy
 • május 24-én (péntek) 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án (vasárnap) 12.00 óráig
 • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
 • meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével május 26-án (vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérelmei

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti

 • Braille-írással készült értesítő küldését,
 • könnyített formában megírt tájékoztató megküldését,
 • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben vagy a mozgóurnás szavazás során,
 • hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.

A választópolgár részére – legkésőbb 2019. március 19-én 16.00 óráig benyújtott kérelmére – Braille-írással készült értesítőt, illetve könnyített formában megírt tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda.

SZAVAZÁS

2019. május 26-án (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig lehet szavazni, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A külképviseleten 2019. május 26-án (vasárnap), helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2019. május 25-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében
– amennyiben azt a tájékoztató d/ pontjában meghatározott határidőben és formában kérte – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

 • lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
 • lakcímigazolvány ÉS – személyazonosító igazolvány vagy
 • útlevél vagy
 • 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

Szavazni egy szavazólapon lehet. A szavazólapon a listát állító jelölő szervezetek szerepelnek.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listák közül egy listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X/).

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek

A Nemzeti Választási Iroda Választópolgároknak